Kenmerken

Beschikbare units:

W0.01
Oppervlakte: ca. 572 m² op de begane grond

W0.08a
Oppervlakte: ca. 293 m² op de begane grond
Frontbreedte: ca. 16,5 meter

W0.08b
Oppervlakte: ca. 186 m² op de begane grond
Frontbreedte: ca. 9 meter

Available units:

W0.01
Surface: approx. 572 m2 ground floor

W0.08a
Surface: approx. 293 m² ground floor
Frontage: approx. 16,5 meter

W0.08b
Surface: approx. 186 m2 ground floor
Frontage : approx. 9 meter